Enquête over wateroppervlakken (poelen, vijvers) in de landbouw


In het kader van het onderzoeksproject « PONDSCAPE », zoeken we de beste manieren om de poelen die deel uitmaken van ons landschap duurzaam te beheren. Aangezien veel van deze poelen zich in een landbouwomgeving bevinden, lijkt het ons van fundamenteel belang rekening te houden met de mening van de landbouwers in verband met deze wateroppervlakken en ons te informeren over het gebruik dat zij ervan maken.

Onder wateroppervlak verstaat men: Elk water met een oppervlakte gaande van enkele m² tot meerdere honderden m² en dat gedurende minstens de helft van het jaar onder water staat. Voorbeelden: poelen (hofpoelen, drinkplaats,...), vijvers,...

Alvast van harte bedankt om een beetje van uw tijd te besteden aan het invullen van deze vragenlijst die zal toelaten om beter rekening te houden met het standpunt van de landbouwers inzake milieubeheer.

We verzekeren u dat de verwerking van de gegevens van deze enquête vertrouwelijk en anoniem gebeurt.

Indien u vragen heeft,
aarzel dan niet mij te contacteren:

Kevin Morelle
Tel : 081/72.53.15
kevin.morelle@fundp.ac.beGelieve een kruis (X) te zetten in het hokje dat overeenkomt met uw keuze/uw mening Slechts één antwoord per vraag behalve als het tegengestelde vermeld wordt.


A. ALGEMEEN1. Bevinden er zich één of meer wateroppervlakken op uw bedrijf?

Ja
Neen


2. Volgens u is een wateroppervlak op een landbouwbedrijf... (2 antwoorden toegestaan)

Een waterreservoir dat ertoe dient het vee te laten drinken
Een belangrijke verblijfplaats voor fauna en flora
Een typisch element in het regionale landschap
Het verlies van nuttige grond voor het landbouwbedrijf
Mooi en aangenaam om naar te kijken
Een waterreserve die een rol speelt in het wegstromen van water en het beschermen tegen overstromingen
Een gat waarin zich water bevindt
Een bron van last
Een positieve beeld van de landbouwer


3. Is het volgens u belangrijk om hen te bewaren?

Ja
Neen


4. Houdt een wateroppervlak volgens u een risico in voor het vee?

Ja
Neen


4a. Indien ja, welk(e) soort(en) risico('s) ?
4b. Hoe kent u deze risico's ?

Ik heb het meegemaakt op mijn bedrijf
Een andere landbouwer heeft me erover gesproken
Ik heb informatie gekregen van een adviesbureau
Een veearts heeft het me gezegd
Andere:


5. Hoe voorziet u uw vee van water? (meerdere antwoorden mogelijk)

Ik heb geen vee
Beek, rivier
Aangelegde bron
Drinkbak
Automatische veedrinkbak verbonden aan een poel
Automatische veedrinkbak verbonden aan een waterloop
Poel
Andere :B. ER BEVINDEN ZICH EEN OF MEER WATEROPPERVLAKKEN OP UW BEDRIJF...

Als u geen waterpoel heeft op uw bedrijf, ga dan direct verder naar deel C.6. Hoeveel wateroppervlakken zijn aanwezig op uw bedrijf?


7. Beschouwt u uw wateroppervlak(ken) als:

Een poel
Een vijver
Ik heb beide
Andere:


7a. Indien u het als een vijver beschouwt, gelieve te preciseren waarom: (meerdere antwoorden mogelijk):

De aanwezigheid van vissen
De omvang
Uit gewoonte
Andere reden:


Enkele vragen over uw wateroppervlak(ken). Indien er meerdere op uw bedrijf zijn, dient u de vraag enkel te beantwoorden voor de eerste drie poelen waaraan u denkt.

Wateroppervlak 1 Wateroppervlak 2 Wateroppervlak 3
8. Wat is de oppervlakte bij benadering?
<100m² <100m² <100m²
100-500m² 100-500m² 100-500m²
>500m² >500m² >500m²
9. Kent u de oorsprong van dit wateroppervlak?
Natuurlijk Natuurlijk Natuurlijk
Kunstmatig Kunstmatig Kunstmatig
Ik weet het niet Ik weet het niet Ik weet het niet
10. Hebt u enig idee in welke periode dit wateroppervlak gecreëerde werd?
Tussen 1950-2009 Tussen 1950-2009 Tussen 1950-2009
Tussen 1900-1950 Tussen 1900-1950 Tussen 1900-1950
Voor 1900 Voor 1900 Voor 1900
Ik weet het niet Ik weet het niet Ik weet het niet
11. Waar is het gesitueerd? (meerdere antwoorden mogelijk)
Weide Weide Weide
Bebouwd land Bebouwd land Bebouwd land
Hof van de boerderij Hof van de boerderij Hof van de boerderij
Bos-/woudzone Bos-/woudzone Bos-/woudzone
Natuur 2000-zone Natuur 2000-zone Natuur 2000-zone
Andere: Andere: Andere:
12. Welk gebruik maakt u ervan?


13. In het geval van kunstmatige wateroppervlakken (gecreëerd door de mens), weet u wie ze heeft aangelegd?

Ouders
Vrienden
Familie
Voorganger
Andere :
Ik weet het niet


14. Welke type onderhoud voert u uit op deze wateroppervlakken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Geen
Leegmaken en reinigen
Onderhoud van de directe omgeving (het snoeien van bomen/struiken,...)
Omheining
Andere:


14a. Indien ja, hoevaak ?

Meerdere keren per jaar
1x per jaar
1x om de 5 jaar
1x om de 10 jaar
1x om de 20 jaar


15. Werd er in het verleden gebruik van gemaakt?

Ja. Kan u dit gebruik kort omschrijven?
Neen
Ik weet het niet


16. Geniet u financiële hulp voor één van uw wateroppervlakken?

Ja
Neen


16a. Zo ja, welk soort hulp?

« Maatregelen inzake milieubescherming in de landbouw »
Andere overheidsfondsen
Privéhulp


16b. Zo neen, wat is de voornaamste reden hiervoor ?

De uitgekeerde subsidie is te laag in verhouding tot het extra werk dat er moet gebeuren
Het onderhoud dat er moet gebeuren op de waterpoel is te belangrijk om de normen te volgen
De bedrijfsverplichtingen in het perceel waarin het wateroppervlak zich bevindt, zijn te belangrijk
De administratieve documenten die ingevuld moeten worden, zijn lastig
Ik ben niet goed op de hoogte van de mogelijkheden tot financiële hulp


17. Wat zou volgens u een eerlijk bedrag zijn voor het jaarlijkse beheer van een wateroppervlak op uw bedrijf?


Ik doe het niet voor het geldC. ER BEVINDT ZICH GEEN WATEROPPERVLAK OP UW BEDRIJF...18. Zijn er voor zover u weet ooit wateroppervlakken geweest op uw bedrijf?

Ja
Neen
Ik weet het niet


19. Zo ja, kunt u de reden(en) van hun verdwijning verklaren?
20. Hoe groot zijn volgens u de kansen dat er in de volgende 5 jaren wateroppervlakken gecreëerd zullen worden? (1 tot 10)


21. Welke van volgende elementen zouden u ertoe aanzetten om zelf een wateroppervlak aan te leggen op uw bedrijf? (2 antwoorden toegestaan)

Een financiële compensatie
Een advies van een persoon die ter zake bevoegd is
Als iemand het komt aanleggen
Ik wens geen wateroppervlakken op mijn bedrijfD. OVER U...22. Voor u is een landbouwer eerst en vooral (in enkele woorden):
23. U bent

Een man
Een vrouw


24. Uw leeftijd

Tussen 20 en 29 jaar
Tussen 30 en 39 jaar
Tussen 40 en 49 jaar
Tussen 50 en 59 jaar
Tussen 60 en 69 jaar
Tussen 70 en 79 jaar
80 jaar of ouder


25. Uw opleidingsniveau

Lagere school beëindigd
Tweede graad secundair onderwijs
Landbouwtechnisch secundair onderwijs
Ander hoger secundair onderwijs
Hogere niet-landbouwtechnische studies
Hogere landbouwtechnische studies
Universitaire studies


26. Als landbouwer werkt u

Voltijds
Deeltijds
Deeltijds met aanvullende activiteit


27. Sinds wanneer bent u landbouwer?

Minder dan 5 jaar
Tussen 5 en 10 jaar
Tussen 10 en 20 jaar
Meer dan 20 jaar


28. Bent u...

Eigenaar van het bedrijf
Mede-eigenaar
Huurder van het bedrijf


29. Is er een vermoedelijke opvolger?

Ja
Neen


30. Type bedrijf:

Akkerbouw
Melkvee
Mestvee
Melk-vleesrunderen
Akkerbouw en runderen
Andere:


31. Wat is het totale landbouwareaal (OCG, oppervlakte cultuurgrond) van uw bedrijf? ha


32. Beantwoordt één van uw productie aan een lastenboek ?

Ja. Welke?
Neen


33. Voert het bedrijf één van de volgende diversifiërende activiteiten uit: (meerdere antwoorden mogelijk)

Pedagogische boerderij
Directe verkoop van goederen in de boerderij
Boerderijverblijven
Ecologische vakantiehuisjes (Panda,...)
Gastenkamers
Andere :


34. Postcode: